پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی تهران

ایرلاین شماره پرواز مبدا وضعیت توضیحات زمان Est/Act تاریخ
Emirates EK977 Dubai On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 2/28/2017
Iranair IR3410 Najaf On time 10:30:00 PM 10:30:00 PM 2/28/2017
Iranair IR732 Paris Delayed 10:35:00 PM 1:30:00 AM 3/1/2017
Air Asia D7776 Kualalumpur Delayed 10:40:00 PM 11:15:00 PM 2/28/2017
Iranair IR658 Dubai On time 10:50:00 PM 10:50:00 PM 2/28/2017
QeshmAir QB2218 Najaf On time New time 11:00:00 PM 9:15:00 PM 2/28/2017
QeshmAir QB2232 Baghdad On time 11:15:00 PM 11:15:00 PM 2/28/2017
Azerbaijan J28005 Baku On time 11:25:00 PM 11:25:00 PM 2/28/2017
Mahan Air W5064 Dubai On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 2/28/2017
Mahan Air W5115 Istanbul On time 11:30:00 PM 11:30:00 PM 2/28/2017
Mahan Air W51175 Najaf Delayed 5:45:00 PM 9:15:00 PM 2/28/2017
Iranair IR3406 Najaf Arrived 6:10:00 PM 6:45:50 PM 2/28/2017
Mahan Air W51102 Kabul Cancelled 6:45:00 PM 6:45:00 PM 2/28/2017
Iranair IR3402 Najaf Cancelled 7:00:00 PM 7:00:00 PM 2/28/2017
Thai Airways TG527 Bangkok Arrived Custom inspection 7:35:00 PM 7:21:22 PM 2/28/2017
Iranair IR3412 Baghdad Delayed 8:00:00 PM 11:00:00 PM 2/28/2017
Meraj Air JI4802 Najaf Cancelled 8:00:00 PM 8:00:00 PM 2/28/2017
QeshmAir QB2258 Sulaymaniyah On time 8:10:00 PM 8:10:00 PM 2/28/2017
QeshmAir QB2214 Istanbul Cancelled 8:55:00 PM 8:55:00 PM 2/28/2017
Iranair IR750 Milan On time 9:15:00 PM 9:15:00 PM 2/28/2017