پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی تهران

ایرلاین شماره پرواز مبدا وضعیت توضیحات زمان Est/Act تاریخ
Zagros ZV3058 Tbilisi Delayed 11:00:00 PM 2:30:00 AM 4/26/2017
QeshmAir QB2232 Baghdad Arrived 11:15:00 PM 11:41:25 PM 4/25/2017
Iranair IR3410 Najaf Delayed 11:15:00 PM 1:30:00 AM 4/26/2017
Azerbaijan J28005 Baku Delayed 11:25:00 PM 1:30:00 AM 4/26/2017
Mahan Air W5064 Dubai Arrived 11:30:00 PM 11:27:33 PM 4/25/2017
Iranair IR659 Dubai Arrived Custom inspection 11:35:00 PM 11:45:01 PM 4/25/2017
Air Asia D7776 Kualalumpur Arrived Landed 11:40:00 PM 12:15:45 AM 4/26/2017
Emirates EK977 Dubai Arrived 11:40:00 PM 11:29:07 PM 4/25/2017
TurkishAir TK898 Istanbul Arrived Passport inspection 11:45:00 PM 12:02:47 AM 4/26/2017
Iranair IR732 Paris Delayed 8:40:00 PM 12:40:00 AM 4/26/2017
Meraj Air JI4802 Najaf Delayed 9:15:00 PM 3:00:00 AM 4/26/2017
Iranair IR3404 Najaf Delayed 1:30:00 AM 4/26/2017
Mahan Air W5115 Istanbul On time 1:00:00 AM 1:00:00 AM 4/26/2017
UkraineInt PS751 Kiev On time 1:25:00 AM 1:25:00 AM 4/26/2017
TurkishAir TK874 Istanbul On time 1:30:00 AM 1:30:00 AM 4/26/2017
Taban HH7250 Baghdad On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 4/26/2017
Iran Aseman EP585 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 4/26/2017
TurkishAir TK870 Istanbul On time 1:55:00 PM 1:55:00 PM 4/26/2017
Emirates EK971 Dubai On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 4/26/2017
Mahan Air W51151 Yerevan On time 11:15:00 AM 11:15:00 AM 4/26/2017
Mahan Air W51131 Baku Cancelled 11:40:00 AM 11:40:00 AM 4/26/2017
ATA Airlines I35462 Najaf On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 4/26/2017
Iranair IR660 Beirut On time 2:05:00 PM 2:05:00 PM 4/26/2017
Aeroflot SU512 Moscow On time 2:20:00 AM 2:20:00 AM 4/26/2017
Iranair IR718 Istanbul On time 2:25:00 PM 2:25:00 PM 4/26/2017
Iranair IR710 London On time 2:30:00 AM 2:30:00 AM 4/26/2017
Mahan Air W5143 Damascus On time 2:30:00 AM 2:30:00 AM 4/26/2017
IraqiAirways IA113 Najaf On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 4/26/2017
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 4/26/2017
Taban HH7272 Istanbul On time 2:50:00 AM 2:50:00 AM 4/26/2017
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 4/26/2017
Austrian Air OS871 Vienna On time 3:00:00 AM 3:00:00 AM 4/26/2017
IraqiAirways IA111 Baghdad On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 4/26/2017
Pegasus PC512 Istanbul On time 3:15:00 AM 3:15:00 AM 4/26/2017
Atlas Jet KK6570 Istanbul On time 3:20:00 AM 3:20:00 AM 4/26/2017
Aegean A3948 Athens On time 3:25:00 AM 3:25:00 AM 4/26/2017
Iranair IR696 Damascus On time 3:30:00 AM 3:30:00 AM 4/26/2017
Belavia Air B2787 Minsk On time 3:40:00 AM 3:40:00 AM 4/26/2017
Mahan Air W5050 Bangkok On time 3:45:00 AM 3:45:00 AM 4/26/2017
ATA Airlines I35404 Istanbul On time 3:50:00 AM 3:50:00 AM 4/26/2017
Etihad EY343 Abu Dhabi On time 4:00:00 AM 4:00:00 AM 4/26/2017
TurkishAir TK872 Istanbul On time 4:15:00 AM 4:15:00 AM 4/26/2017
Qatar Air QR490 Doha On time 4:25:00 AM 4:25:00 AM 4/26/2017
Oman Air WY431 Muscat Cancelled 4:25:00 AM 4:25:00 AM 4/26/2017
Emirates EK975 Dubai On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 4/26/2017
Mahan Air W5076 Shanghai On time 5:00:00 AM 5:00:00 AM 4/26/2017
Mahan Air W5070 Delhi On time 5:25:00 AM 5:25:00 AM 4/26/2017
Mahan Air W5088 Beijing On time 5:45:00 AM 5:45:00 AM 4/26/2017
TurkishAir TK878 Istanbul On time 5:55:00 AM 5:55:00 AM 4/26/2017
British Air BA153 London On time 6:25:00 AM 6:25:00 AM 4/26/2017
Iran Aseman EP511 Istanbul Cancelled 6:30:00 AM 6:30:00 AM 4/26/2017
Meraj Air JI4804 Istanbul Cancelled 6:55:00 AM 6:55:00 AM 4/26/2017