نام ارزارزش (ریال)
AED1000
USD37000
EUR41000
YTL1000
GBP5500
CNY560
AMD8
CAD2690